Καθαριστίκο για Τζάκια – Σόμπες – Λέβητες

Καθαρίζει :

Εστίες Τζακιών( Χάλυβας η Μαντέμι ) από εναπώθηση κάπνας (Καρβουνίλα) σε ανεπυθήμητα καιδύσκολα μέρη.

Καυστήρες λέβητα από υπολοίματα προιόντων καύσης του πετρελαίου .
Σόμπες πετρελαίου, Καμινάδες.

Συσκευασία σε :  1-4  Λίτρα